Μαθητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Κβαντική Υπολογιστική για Μαθητές – ΚΥΜΑ»

Δείτε τα σχετικά:

ΕΞΕ – 132963 – 2023 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος