Έντυπα Μισθοδοσίας

Δικαιολογητικά πρόσληψης-τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δικαιολογητικά πρώτης μισθοδοσίας αναπληρωτών

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης