Δικαιολογητικά Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ:

1. Βεβαιώσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητά τους για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης πρόσληψης
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ( σε περίπτωση γάμου και/ή τέκνων) : εις διπλούν
3. Βεβαίωση σπουδών τέκνων σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά άνω των 18 που σπουδάζουν : εις διπλούν
4. Ταυτότητα: εις διπλούν
5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες)
6. Πτυχία. Μεταπτυχιακά : αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Διδακτορικά: υποβάλλεται περίληψη της διδακτορικής διατριβής καθώς και τα ονόματα της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Όλοι οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό από ασφαλιστικό φορέα που αποδεικνύει ότι ο εκπαιδευτικός έχει εργαστεί πριν από το 1993 (μόνο για παλιούς ασφαλισμένους)
9. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
10. Αντίγραφο Α.Φ.Μ.
11. Αντίγραφο Α.Μ.Α.

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ( ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ