Διανομή πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2021Α (Ιούνιος 2021)

Τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2021Α (Ιούνιος 2021) έχουν παραληφθεί από τη ΔΔΕ Δράμας και είναι διαθέσιμα προς διανομή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το γραφείο 223 του Διοικητηρίου, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματεία της υπηρεσίας (τηλ: 2521351225).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο: “τα πιστοποιητικά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους. Οι επιτυχόντες κατά την παραλαβή των πιστοποιητικών να ελέγχουν την ορθή καταγραφή του ονόματος τους και των λοιπών αναγραφόμενων στοιχείων”.