Καταχωρήσεις από ΜΑΡΙΑ ΖΩΤΙΔΟΥ

Απαλλαγή μαθητών από μαθήματα

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 61178/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 2286/Β/1-6-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» […]

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Ενημέρωση για την έκδοση βεβαίωσης μετακίνησης υπηρετούντων στις σχολικές μονάδες

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι υπηρετούντες στις σχολικές μονάδες μπορούν να εκδώσουν την βεβαίωση μετακίνησης μέσα από την πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ» στο http://apografi.gov.gr . Οδηγίες για την έκδοση Βεβαίωσης με αρχική συμπλήρωση από τον υπάλληλο και έγκριση από τον Πιστοποιημένο Διευθυντή (κ. Βαμβούρη) Ο υπάλληλος εισέρχεται στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr/login. Επιλέγει “Είσοδος στην Υπηρεσία”, καταχωρίζοντας τους προσωπικούς του […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους