Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΕΠ- Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στις δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες ενημέρωσης/επιμόρφωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 6 «Δημοσιότητα – Προβολή της Πράξης» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»