Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Έντυπα Μισθοδοσίας

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Δράμας και του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δράμας ως Συμβουλίου Επιλογής

Απόφαση Πρόσληψης & τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση άρθρο 46 του ν. (4692/2020)